Katalogas
Katalogas
PAIEŠKA
    • Kaina:

IEŠKOTI

Pirkimo taisyklės

Elektroninės parduotuvės www.el-vent.com paslaugų teikimo sąlygos arba prekių pirkimo-pardavimo taisyklės.

2015 01 01

Kaunas, Lietuva

1. Bendrosios nuostatos

2. Asmens duomenų apsauga

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

4. Pirkėjo teisės

5. Pirkėjo įsipareigojimai

6. Pardavėjo teisės

7. Pardavėjo įsipareigojimai

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9. Prekių pristatymas

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

12. Atsakomybė

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

14. Apsikeitimas informacija

15. Baigiamosios nuostatos

1.   Bendrosios nuostatos

1.1. Elektroninė parduotuvė www.el-vent.com priklausanti UAB „ESEM“, įmonės kodas 302422327, šiose taisyklėse vadinama Pardavėju

Pirkėju šiose taisyklėse vadinami:

  • veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  • nepilnamečiai nuo 14-os iki 18-os metų amžiaus turintys tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai ir teisėtai disponuoja savo pajamomis;
  • juridiniai asmenys

1.2. Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Su Pirkimo taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.el-vent.com elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

1.4. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų naudojami Pardavėjo veiklos analizės tikslais.

2.2. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Mygtukų „Į KREPŠELĮ“, „FORMUOTI UŽSAKYMĄ“, „UŽSAKYTI“, „PATVIRTINTI“ paspaudimas – nėra privalomas įsipareigojimas mokėti pinigus.

3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma dviem būdais:

3.1.1. Kai Pirkėjas, neturintis sutarties su Pardavėju dėl atidėto mokėjimo už prekes, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „PATVIRTINTI“ .

3.1.2. Kai pirkėjas, turintis sutartį su Pardavėju dėl atidėto mokėjimo už prekes, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „PATVIRTINTI“.

3.2. Prieš spaudžiant mygtuką“ PATVIRTINTI“ Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Susipažinimą su šiomis taisyklėmis Pirkėjas patvirtina pažymėdamas varnelę prie nuorodos „Su Pirkimo taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku“.

3.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra registruojamas ir saugomas Pirkėjo elektroninės parduotuvės www.el-vent.com duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes pateiktas Pardavėjo elektroninės parduotuvės www.el-vent.com kataloguose šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Privatus pirkėjas turi teisę grąžinti prekes Pardavėjui remdamasis 2001m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr.217 \"Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo\" pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

4.3. Taisyklių 4-me punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis 2001m. rugpjūčio 17d. LR ūkio ministro įsakymu Nr.258 \"Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo\".

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys (adresas, telefoas ir kt.), jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis www.el-vent.com elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.5. Pirkėjas pripažįsta, kad prieš užsakydamas prekes yra susipažinęs su:

  • 2001m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr.217 \"Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo\"
  • 2001m. rugpjūčio 17d. LR ūkio ministro įsakymu Nr.258 \"Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo\"

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus nurodytus šiose Taisyklėse, bando pakenkti Pardavėjo įvaizdžiui ar reputacijai Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją bei pareikalauti Pirkėjo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

6.2. Pardavėjas gali laikinai arba visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

6.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti www.el-vent.com elektroninėje parduotuvėje esančią informaciją – taisykles, prekių aprašymus, išdėstymą, kainas ir t.t. prieš tai neinformavęs Pirkėjo.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės www.el-vent.com teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti ir saugoti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, pateiktą elektroninės parduotuvės www.el-vent.com formoje, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis. Puslapyje pristatymo terminas nurodomas darbo dienomis.

7.4. Pardavėjas negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 15 (penkiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.5. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, Pirkėjui žinant ar nežinant, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, užsako prekes o Pardavėjas to nežinodamas įvykdo užsakymą.

8. Prekių kainos, užsakymai, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Bankiniu pavedimu – tai išankstinis Pirkėjo apmokėjimas pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą už patvirtintą užsakymą. Darant pavedimą būtina nurodyti šiuos Pardavėjo duomenis:

Gavėjas: UAB „ESEM“

Gavėjo kodas: 302422327

a.s.: LT667044060007078843

Mokėjimo paskirtis: „įrašyti užsakymo numerį“

Šis apmokėjimo būdas galimas tik iš Europos Sąjungoje registruoto banko sąskaitos.

Dėmesio! Neįrašius užsakymo numerio pristatymas gali užtrukti.

8.2.2. -

8.2.3. Pavedimu per Foxtransfers elektroninės bankininkystės sistemą – tai išankstinis Pirkėjo apmokėjimas pavedimu į Pardavėjo sąskaitą už patvirtintą užsakymą.

8.2.4. Pavedimu iš savo kreditinės/debetinės kortelės sąskaitos – tai išankstinis Pirkėjo apmokėjimas pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą už patvirtintą užsakymą.

8.2.5. Grynaisiais pinigais arba bankinko kortele prekes atsiimant iš Pardavėjo filialo - parduotuvės Taikos pr. 34A, 50230 Kaunas, Lietuva (prieš atvykstant būtina telefonu suderinti atsiėmimo laiką).

8.3. Pirkėjas, turintis sutartį su Pardavėju dėl atidėto mokėjimo už prekes, atsiskaito tarpusavio bendradarbiavimo sutartyje numatytomis sąlygomis.

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos-faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos kartu su prekėmis, t.y. prekių perdavimo/atsiėmimo metu.

8.5. Pardavėjas gavęs apmokėjimą už patvirtintą užsakymą pradeda formuoti prekes išsiuntimui. Pristatymo ar prekių atsiėmimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo gavimo dienos 24:00val. Rytų Europos laiko juostos (UTC+02:00) laiku.

8.6. Pirkėjas patvirtina, kad užsakydamas prekę jis susipažino su prekės aprašymu, brėžiniais, išmatavimais, technine charakteristika. Jeigu taip nėra Pirkėjas prekės neužsakinėja o kreipiasi i Pardavėją prašydamas patikslinti informaciją ir tik pilnai įsitikinęs, kad prekė atitinka visus jo keliamus reikalavimus, užsakinėja prekę.

8.7. Pirkėjas išsiuntęs Pardavėjui užsakymą, apmokėjimą daro tik tada kai elektroniniu paštu gauna laišką kuriame nurodyta, kad užsakymo būsena pasikeitė į „Patvirtintas“. Priešingu atveju užsakymo pristatymas gali užtrukti ilgiau.

9. Prekių pristatymas, pristatymo kaina

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti, kad:

  • prekės būtų jam pristatytos jo nurodytu adresu per kurjerių tarnybą sausumos/oro transportu (Lietuvoje kainos galioja išskyrus Kuršių Neriją, Estijoje išskyrus Saremų salas);
  • atsiims prekes pats iš Pardavėjo centrinės būtinės Jaunystės g. 4, Viečiūnai, Lietuva, arba filialo - parduotuvės Taikos pr. 34A, 50230 Kaunas, Lietuva

9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, pašto kodą, durų kodą, kontaktinius asmenis, jų telefonų numerius bei visą reikiamą informaciją, kad pristatant prekes nebūtų sudaromi sunkumai nei kurjeriui nei Pardavėjui.

9.2.2. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Pirkėjas įsipareigoja, kad prekes priims užsakyme nurodytas asmuo ar asmenys. Tuo atveju, kai kurjeriui pristačius prekes pagal Pirkėjo užsakyme nurodytus duomenis, Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, ar asmenys, prekių nepriima, tokiu atveju prekės pakartotinai Pirkėjui bandomos pristatyti sekančią dieną, taip tris dienas iš eilės. Už kiekvieną pristatymo pakartojimą bei prekių grąžinimą atgal Pardavėjui Pirkėjas apmokestinamas tokia pačia suma kokia buvo įvertintas pristatymas darant užsakymą Pardavėjo sistemoje www.el-vent.com. Jeigu Pirkėjas nepriima užsakymo ir trečią dieną tuomet užsakymas grąžinamas atgal Pardavėjui o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių nepristatymo.

9.2.3. Visos šalys (išskyrus Lietuvą, Latviją ir Estiją). Pirkėjas įsipareigoja, kad prekes priims užsakyme nurodytas asmuo ar asmenys. Tuo atveju, kai kurjeriui pristačius prekes pagal Pirkėjo užsakyme nurodytus duomenis, Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, ar asmenys, prekių nepriima, tokiu atveju prekės pakartotinai Pirkėjui bandomos pristatyti sekančią dieną, taip tris dienas iš eilės. Jeigu Pirkėjas nepriima užsakymo ir trečią dieną tuomet užsakymas grąžinamas atgal Pardavėjui o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių nepristatymo. Tokiu atveju Pirkėjas apmokestinamas tokia pačia suma padauginta iš 1.5 kokia buvo įvertintas pristatymas darant užsakymą Pardavėjo sistemoje www.el-vent.com

9.2.4. Pirkėjui nepriėmus prekių per tris darbo dienas ir kurjeriui jas grąžinus į Pardavėjo sandėlį Pardavėjas sustabdo tolesnį užsakymo vykdymą bei nurodytu elektroniniu paštu informuoja apie tai Pirkėją nurodydamas papildomai patirtų transportavimo kaštų sumą. Tik Pirkėjui padengus patirtus Pardavėjo transportavimo kaštus ir apmokėjus už pakartotinį pristatymą užsakymas vėl pradedamas vykdyti. Pirkėjas besąlygiškai supranta, kad prioritetu yra laikoma visų Pirkėjo finansinių įsipareigojimų kilusių iš pateikto užsakymo įvykdymas.

9.2.5. Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas bei Pirkėjui pateikiamas automatiškai pildant užsakymą www.el-vent.com sistemoje atsižvelgiant į prekių svorį bei pristatymo vietą.

9.2.6. Pirkėjas užsakęs prekes į ne ES šalį supranta, kad jo užsakytoms prekėms gali būti taikomi papildomi imorto muitai ir kiti mokesčiai, priklausomai nuo to į kurią šalį Pirkėjas nurodė pristatyti prekes. Pirkėjas taip pat supranta, kad šie mokesčiai visiškai nepriklauso nuo Pardavėjo valios ir juos įsipareigoja sumokėti tai valstybei į kurią užsakė prekes.

9.3. Pirkėjui atsiimant prekes iš Pardavėjo sandėlių Kaune:

9.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7-ias darbo dienas nuo to momento kada Pirkėjas gauna elektroninį laišką iš Pardavėjo, kad užsakymas yra „Patvirtintas“ ir jį galima atsiimti.

9.3.2. Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas ar jo atstovas. Atsiimant prekes būtina su savimi pateikti galiojantį, asmens tapatybę patvirtinantį, dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.3.3. Pardavėjo sandėlių adresas Jaunystės g. 4, 66491 Viečiūnai, Lietuva, filialo - parduotuvės adresas Taikos pr. 34A, 50230 Kaunas, Lietuva. Dėmesio! Prieš atsiimant prekes būtina telefonu suderinti prekių atsiėmimo laiką su Pardavėju.

9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba kurjerio atstovu patikrinti siuntos ir prekių būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo–priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekių komplektiškumo neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekės yra pažeistos ir/ar prekių komplektiškumas neatitinka užsakyto, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo–priėmimo dokumente arba kurjerio pateiktame elektroniniame įrenginyje.

9.7. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, t.y. Pirkėjas nurodė klaidingą užsakymo adresą, nebuvo užsakyme nurodytu adresu ir suderintu laiku tuomet Pirkėjas privalo sumokėti 20EUR baudą į Pardavėjo sąskaitą per 14d. nuo Pardavėjo pranešimo bei padengti visas su užsakymo vykdymu susijusias išlaidas. Užsakymo vykdymas toliau visiškai sustabdomas iki pilno nuostolių padengimo.

9.8. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjui prekės buvo nepristatytos ar pristatytos pavėluotai dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

9.9. Pirkėjas nedelsiant privalo informuoti Pardavėją, jei:

9.9.1. negavo prekių praėjus 2d.d. nuo užsakymo būsenos pakeitimo į „Išsiųsta“ (Lietuva, Latvija, Estija);

9.9.2. negavo prekių praėjus 7d.d. nuo užsakymo būsenos pakeitimo į „Išsiųsta“ (visos šalys išskyrus Lietuvą, Latviją, Estiją);

9.9.3. yra nepatenkintas kurjerio elgesiu;

9.9.4. priėmė prekes su pažeista pakuote, pakuotėje prekės neatitiko komplekto nurodytos sudėties ir apie tai pažymėjo siuntos perdavimo-priėmimo dokumente

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės, suteikiama gamyklinė garantija pateikiamos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių jeigu tai nepateikta prekės aprašyme įkeltame brėžinyje.

10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

10.4. Visoms prekėms išskyrus S&P Pardavėjas garantinės priežiūros paslaugas atlieka adresu Jaunystės g. 4, 66491, Lietuva.

10.5 S&P prekinio ženklo prekėms garantija atliekama S&P Baltic SIA Lietuvos filiale, Savanorių per. 176C, Vilnius. Prieš išsiunčiant prekę patikrinimui būtina informuoti UAB ESEM ir užpildyti paraišką garantiniam patikrinimui.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimas ar keitimas, suteikiama garantija vykdoma remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, remiantis 2001m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr.217 \"Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo\"

11.2. Grąžinant, keičiant ar kreipiantis dėl garantinio aptarnavimo už prekių atgabenimo ar transportavimo organizavimą, išlaidas ir saugumą yra atsakingas Pirkėjas. Bet kokios išlaidos už tokių prekių transportavimą ar gabenimą yra visiška Pirkėjo atsakomybė.

11.3. Fiziniai pirkėjai turi teisę grąžinti prekes pranešdami apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Juridiniai asmenys turi teisę grąžinti prekes per tris dienas po sąskaitos-faktūros išrašymo datos ir tik atskirai suderinę su Pardavėju. Pagal specialų užsakymą atvežtų prekių grąžinimas negalimas.

11.4. Grąžinant prekes, Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių sąlygų:

11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;

11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška dėl gamintojo kaltės prekė);

11.4.4. grąžinama prekė turi būti tokio paties komplektiškumo, kokio buvo Pirkėjo gauta;

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Jaunystės g. 4, 66491 Viečiūnai, Lietuva, prieš tai suderinęs laiką su Pardavėju, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis šiose Taisyklėse numatyta Pirkėjo prekių grąžinimo teise, Pirkėjui tenka visos prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes, jas pakeisti analogiškomis prekėmis ir padengti prekių grąžinimo išlaidas. Pirkėjas įsipareigoja grąžinamas prekes siųsti per nacionalinio pašto paslaugomis užsiimančią įmonę pasirinkdamas pigiausią siuntimo būdą. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių pakeitimui, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

11.7. Jeigu prekės garantinis galiojimas dar nepasibaigęs ir Pirkėjui kilo įtarimas, kad prekė sugedo, prieš išmontuodamas prekę pirkėjas turi ją nufilmuoti veikimo ar bandymo pajungti metu, taip pat nufotografuoti kaip prekė buvo pajungta ir atsiųsti vaizdo medžiagą Pardavėjui. Prie vaizdo medžiagos būtina smulkiai ir aiškiai išdėstyti visas faktines aplinkybes. Pardavėjas gavęs vaizdinę medžiagą ir galimo gedimo aprašymą per 5d.d. informuoja Pirkėją apie tolesnius veiksmus.

11.8. Pirkėjas negali grąžinti garantinės prekės/prekių jeigu neatsiuntė vaizdo medžiagos ir dar negavo Pardavėjo pranešimo apie tolesnius veiksmus kaip nurodyta 11.7 punkte.

11.9. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.10. Jeigu Pirkėjas fizinis asmuo su grąžinimu būtina pateikti sąskaitos-faktūros (kurios pagrindu buvo prekė įsigyta) kopiją, jeigu Pirkėjas juridinis asmuo su grąžinimu būtina pateikti prekės grąžinimo dokumentus užpildytus pagal LR teisės aktus, priešingu atveju Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinimo.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei www.el-vent.com teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje gali būti pateiktos nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje parduotuvėje www.el-vent.com įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės www.el-vent.com nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Ginčai ir nesutarimai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, kilę šios Sutarties pagrindu, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme Pardavėjo registracijos vietoje.